Accesibilidad

Declaració d'accessibilitat

Més Comunitat s'ha compromès a fer accessibles el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils, per la qual es transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al portal institucional www.mescomunitat.com

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l'RD  1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

a. Falta de conformitat amb l'RD 1112/2018

 • A causa de l'automatització d'algunes de les publicacions podrien existir pàgines amb un incorrecte *anidamiento d'etiquetes HTML.
 • Podrien existir fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web.

b. Càrrega desproporcionada

 • No aplica.

c. Contingut que no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

 • Serveis de mapa i cartografia en línia.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 10 de gener de 2023 i està basada en els Informes d'Accessibilitat Web de l'Observatori  d'Accessibilitat.

La data de l'última revisió ha estat el 10 de gener de 2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2 del RD 1112/2018) com per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d'accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

a través del formulari  de contacte d'aquest lloc web.

Procediment d'aplicació

Es posarà en marxa un procediment d'aplicació adequat i eficaç al qual ha de recórrer-se en cas que la resposta a la comunicació o a la sol·licitud sigui insatisfactòria. [Pendent]

Contingut opcional

Aquest lloc web:

 • S'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l'accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (*AA) definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web (*WCAG 2.1).
 • Compleix amb els requisits de la Norma UNE-EN 301549 *v1.1.2:2015, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018.
 • Està dissenyat per a la seva correcta visualització en dispositius d'escriptori, tauleta i mòbils per a una resolució mínima de *1280x1024.
 • S'ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcat i fulles d'estil *CSS 3 per al seu disseny.
 • Està dissenyat per al seu ús amb *javascript no intrusiu oferint, en el cas que el seu navegador no el suporti, la seva corresponent alternativa no *javascript.