REGULACIÓ DE LES COMUNITATS DE PROPIETARIS

Les comunitats de propietaris vénen regulades pel Codi Civil de Catalunya, pels propis estatuts de cadascuna de les comunitats de propietaris i les seves normes de règim intern. Cal destacar l’aprovació d’una nova llei catalana que modifica el cinquè llibre del Codi Civil i que substitueix la normativa fins el moment.

REGULACIÓ DE LES COMUNITATS A CATALUNYA

A Catalunya, la Propietat Horitzontal es regula pel Codi Civil de Catalunya i concretament, pel Llibre V, Títol V, Capítol III, que estableix el règim jurídic de la propietat horitzontal. Aquesta secció del Codi Civil de Catalunya ha sigut recentment modificada per l’aprovació de la Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè el Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

REGULACIÓ DE LES COMUNITATS A LA RESTA DE L'ESTAT

A part de la regulació a nivell autonòmic de les Comunitats de Propietaris, a nivell estatal les comunitats de propietaris es regeixen per la Llei de Propietat Horitzontal 49/60, de 21 de juliol. Això implica que tot allò que la legislació catalana no contempli (l’esmentat Llibre V), serà d’aplicació la LPH.

Estatuts i normes de règim intern

Deixant de banda la regulació estatal i autonòmica, tota comunitat pot dotar-se d’una normativa pròpia mitjançant Estatuts i normes de règim intern.

Estatuts

Una comunitat no té l’obligació de tenir Estatuts però en el cas que n’hi hagin, han d’estar inscrits en el Registre de la Propietat. La seva funció és la d’establir normes que regeixin la vida de la comunitat i en aquest sentit, complementar el règim jurídic de la propietat horitzontal. Entre altres coses, els Estatuts poden regular els terminis de renovació dels òrgans de govern de la comunitat, la prohibició de realitzar determinades activitats comercials o professionals a la comunitat, com per exemple l’ús d’habitatges per ús turístic, etc.

Normes de règim intern

D’altra banda, les normes de règim intern són aquelles normes acordades per la Junta de propietaris per regular aspectes de la convivència entre veïns, com la utilització adequada dels serveis i espais comuns. Per exemple, aquesta normativa interna pot fer referència a la instal·lació d’antenes parabòliques, la obligació d’utilitzar els mateixos tendals, el color de les portes interiors, etc. Per tant, com es pot veure és una normativa que pot ser molt útil a l’establir paràmetres de convivència entre els veïns i evitar futurs problemes.

Novetats en la regulació de comunitats

Finalment, destacar la nova llei que s’ha aprovat recentment i que modifica el Llibre V del Codi Civil de Catalunya relatiu als drets reals. El Conseller de Justícia, Germà Gordó, va anunciar, quan la llei estava en tràmit parlamentari, que aquesta nova regulació pretén ser una “eina que serveixi perquè les comunitats de propietaris siguin més àgils, per donar solucions als conflictes entre veïns –millorant la seva administració– i permetre als operadors jurídics disposar de millors instruments per aplicar”.