Com es pot canviar d’Administrador a la meva comunitat de propietaris?

Quan es produeix una pèrdua de confiança el millor és cercar una alternativa i fer un canvi d’Administrador.
Per fer el canvi, el President o una quarta part dels propietaris que representin almenys el 25% de quotes ha de convocar una Junta Extraordinària, amb una ordre del dia que especifiqui que es debatrà sobre el canvi d’Administrador.
L’aprovació ha de ser per majoria dels propietaris que a la vegada representin la majoria de les quotes de participació.
Un cop fet això, el millor és que el nou Administrador s’encarregui de contactar amb l’anterior i procedir al traspàs de documentació de la comunitat.

Com es fan vàlides les majories en una votació d’una Junta de la comunitat quan hi assisteixen molt pocs propietaris?

La nova Llei estableix la obligació que té tot propietari de notificar a la comunitat un domicili de notificacions i, en cas de no fer-ho, seran vàlides les que es facin al pis o apartament turístic. Els vots dels propietaris no assistents es consideraran com a favorables si, una vegada notificats de l’adopció de l’acord, no manifesten la seva discrepància en el termini de trenta dies naturals.

Quines despeses de la comunitat són d’obligat compliment per tots els propietaris?

Les despeses generals per l’adequat sosteniment de l’immoble, els seus serveis, càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d’individualització. Tot propietari que hagi de contribuir, ho farà d’acord amb la seva quota de participació o a allò acordat per unanimitat a la Junta de propietaris.

Quan compro una vivenda o apartament turístic, tinc obligació de pagar les despeses de comunitat pendents que hagi deixat de pagar la persona que me la ven?

La Llei estableix que el comprador de la vivenda o apartament turístic respon de les quantitats endeutades a la Comunitat de Propietaris pel sosteniment de les despeses generals pels anteriors titulars, però la responsabilitat només arriba a l’anualitat corrent en el moment de la compra i a l’anterior. Més enllà, el comprador no n’és responsable.

A la meva comunitat tots paguem tots els serveis (ascensor, neteja, llum, garatge,…) a parts iguals. Tot i així el meu veí té el pis més gran que jo. Haig de pagar jo la mateixa quantitat que ell?

No segons l’existència d’una divisió horitzontal, amb els seus corresponents Estatuts. En aquesta divisió, normalment, es descriuen les finques i se’ls assigna un coeficient de participació en les despeses. Així mateix en els Estatuts s’hauria de reflectir les despeses en les que participa cada finca. Ara bé, això últim en alguns casos no és necessari per la seva evidencia (les vivendes no han de suportar les despeses del pàrquing, ni el pàrquing les despeses de neteja dels portals, per exemple).

Si es trenca la canonada de l’aigua de la sortida del meu comptador fins al meu pis, qui ha de pagar, la comunitat o el propietari?

Si la ruptura es produeix abans de la clau de pas del pis, estem parlant d’una instal·lació comuna i la responsabilitat és de la comunitat. Una regla que quasi mai falla és considerar a las canonades verticals com a comunes i privades a les horitzontals.

És obligatori ser president de la comunitat?

Sí, el càrrec s’atorga per elecció dels veïns, torn rotatori o sorteig. Si l’elegit no hi està d’acord, ha d’acudir al jutge i exposar les seves raons. Només es pot evitar aquesta responsabilitat per la via judicial.

Quants vots són necessaris perquè s’aprovi la instal·lació d’un ascensor?

Amb la reforma de la Llei de Propietat Horitzontal de 27/06/2013, s’estableix en l’article 17.2 que la realització d’obres o l’establiment de nous serveis comuns que tinguin per finalitat la supressió de barreres arquitectòniques que dificultin l’accés o mobilitat de persones amb discapacitat i, en tot cas, l’establiment dels serveis d’ascensor, fins i tot quan impliquin la modificació del títol constitutiu, o dels estatuts, serà necessari el vot favorable de la majoria dels propietaris, que, a la vegada, representen la majoria de les quotes de participació.