Gestió integral

A través del nostre servei, oferim tranquil·litat i seguretat de la vivenda arrendada.

Regulació

Els lloguers vénen regulats per la Llei 29/94 d’Arrendaments Urbans del 25 de novembre de 1994.

Gestió integral de lloguers

Gestionem directament la relació amb els inquilins per evitar qualsevol preocupació al propietari.

Què li oferim?

Gestió econòmico-administrativa

Ens ocupem de tots els tràmits administratius necessaris per l’arrendament de la vivenda.

Gestió comercial

Promocionem l’immoble a través dels canals necessaris per realitzar la selecció de l’arrendatari.

Gestió jurídica

A través del departament jurídic realitzem el contracte més adient a les necessitats de cada propietari.

Gestió de manteniment

Evitem qualsevol preocupació al propietari gestionant qualsevol incidència que pugui aparèixer.

Gestió econòmico-administrativa

 • Gestió de fiances
 • Control del venciment de contractes
 • Gestió i liquidació d’impostos
 • Emissió i cobrament de rebuts
 • Proposta de millores d’assegurança
 • Comunicació i seguiment dels sinistres amb l’assegurança
 • Tràmit de canvis de la titularitat dels comptadors
 • Obtenció de certificats, butlletins, cèdules, etc.

Gestió de manteniment

 • Gestió d’incidències per reparacions, actuacions i adequacions de l’immoble
 • Sol·licitud de pressupostos a industrials. Seguiment i comprovació de les reparacions
 • Comunicació amb l’assegurança i seguiment dels sinistres
 • Repàs de l’immoble

Gestió comercial

 • Promoció de l’immoble
 • Procés de selecció dels inquilins
 • Visites programades a la finca en qüestió

Gestió jurídica

 • Confecció del contracte de manera personalitzada
 • Assessorament sobre la Llei d’Arrendaments Urbans
 • Control de la morositat
 • Reclamacions extrajudicials i judicials

Regulació

Els lloguers estan regulats per la Llei 29/94 d’Arrendaments Urbans del 25 de novembre de 1994.

La Llei 29/94 d’Arrendaments Urbans del 25 de novembre de 1994 i publicada al BOE núm. 282, és la que regula tot el relacionat amb els lloguers. Aquesta llei ha sofert diverses modificacions essent la més important la que es va realitzar el 2013 amb l’entrada en vigor de la Llei 4/2013 de Mesures de Flexibilització i Foment del Mercat del Lloguer de Vivendes, de 4 de juny de 2013, publicada al BOE el 06/05/2013. Poden trobar la llei actualitzada.

Les modificacions més destacades:

La duració del contracte de lloguer serà lliurement pactada entre les dues parts, encara que la prorrogativa obligatòria es redueix de cinc a tres anys.

El propietari pot recuperar l’habitatge un cop transcorregut un any des que es va iniciar el contracte en el cas que el necessiti per la seva residència permanent, o dels seus familiars en primer grau de consanguinitat, o per adopció, o per al seu cònjuge en supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial i sempre que es comuniqui a l’arrendatari amb almenys dos mesos d’antelació.

En el cas de desnonaments per impagament de lloguer, una vegada es produeixi un impagament del lloguer i l’arrendador requereixi judicialment la renda a l’arrendatari, aquest té un termini de deu dies per pagar o al·legar. Si no ho fa, el Secretari donarà per conclòs el judici i es realitzarà directament el llançament del venedor en la data que ja s’havia establert prèviament.

Finalment, en els supòsits de venda de la vivenda arrendada, si el lloguer es troba inscrit al Registre de la Propietat abans de l’operació de venda, el contracte de lloguer continuarà, sent nou arrendador el comprador. Si no està inscrit l’arrendament, el nou arrendador podrà exigir que finalitzi l’arrendament i el propietari té dret a romandre un màxim de tres mesos.