Serveig global de gestió de ComunitatsServei Global

Oferim un servei global en la gestió de la seva Comunitat. Per aconseguir un servei professional i integral, posem al seu abast, un ampli ventall de serveis i professionals.

Regulació

Les Comunitats de propietaris vénen regulades pel Codi Civil de Catalunya, pels propis estatuts de cadascuna de les Comunitats de propietaris i les seves normes de règim intern.

Servei Global d’Administració de Comunitats

El nostre principal objectiu a l’hora de realitzar una òptima gestió per qualsevol tipus de Comunitat, és perseguir constantment la millora de la capacitat dels serveis que s’hi donen i intentar reduir la quota comunitària a abonar pels propietaris, sense en cap cas, reduir la qualitat del servei i treball realitzat a la Comunitat.

Què oferim a la teva comunitat?

Assessorament jurídic

Oferim l’assessorament jurídic necessari per a tot tipus de dubtes que afectin a la Comunitat, a més del control de morositat, resolució de conflictes, etc

Secció econòmico-administrativa

Desenvolupem tota la gestió comptable, econòmica i administrativa de la Comunitat, a fi d’aconseguir la màxima eficiència del seu pressupost.

Supervisió i manteniment

Vetllem pel bon funcionament dels béns comuns i les seves despeses. Per això, visitem l’immoble amb un arquitecte tècnic per emetre un Informe de l’Estat de l’Edifici.

Control de sinistres

Ens ocupem de proporcionar la solució més efectiva i econòmica per cada sinistre, i de supervisar tot el procés de reparació.

Personalització de l’assegurança

Personalitzem l’assegurança a les necessitats reals de cada Comunitat, repercutint directament amb un increment de la cobertures.

Àrea client

En qualsevol moment i des de qualsevol lloc els propietaris poden consultar tota la documentació referent a la seva Comunitat.

Creu que la seva Comunitat està ben gestionada?

SECCIÓ JURÍDICA

A +Comunitat, assessorem sobre qualsevol dubte jurídic respecte de la Comunitat. A través del nostre servei jurídic afavorim solucions que garanteixin la resolució de possibles conflictes i assegurin una grata convivència entre els propietaris.
Posem a la seva disposició un servei de control directe de la morositat de la Comunitat, reclamant activament als deutors, a més d’iniciar els processos judicials que correspongui.
Així mateix, per garantir un millor servei, disposem d’una estructura de bufet d’advocats, per a poder oferir als clients assessorament per a la resolució de qualsevol dubte o incidència de tipus personal.

 • Assessorament sobre la Llei de Propietat Horitzontal i Dret Civil Immobiliari.
 • Reclamacions extrajudicials i judicials, obertura d’expedients de morositat.
 • Mediació en conflictes entre propietaris.
 • Redacció de documents privats i minutes notarials.
 • Redacció d’estatuts i reglaments interns.
 • Tramitació de totes les gestions legals que afectin a la Comunitat.

SECCIÓ ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA

Realitzem el control i la gestió de tots els moviments comptables de la Comunitat. Així com la confecció i proposta de pressupostos i un seguiment exhaustiu de la morositat.

 • Elaboració del pressupost anual d’ingressos i despeses.
 • Gestió de cobrament de rebuts, control i pagament de les obligacions econòmiques de la Comunitat.
 • Elaboració de l’estat de comptes.
 • Facturació i emissió de rebuts a cadascun dels propietaris, així com gestió del seu cobrament.
 • Control del fons de reserva i optimització de la tresoreria.
 • Control i gestió del pagament a proveïdors.
 • Assessorament per a la optimització de recursos i, per tant, la disminució de costos financers.
 • Arxiu i custòdia de la documentació de la Comunitat.
 • Convocatòria de juntes, tan ordinàries com extraordinàries i presència en les mateixes. Posterior redacció d’actes i certificats.
 • Execució i supervisió del compliment dels acords adoptats.
 • Disponibilitat 24 hores de tota la documentació de la Comunitat a l’Àrea client.

SUPERVISIÓ I MANTENIMENT

Visitem l’immoble amb un arquitecte tècnic per detectar els dèficits de l’edifici amb la finalitat de prevenir futures despeses i revalorar l’immoble.

Supervisem el treball dels industrials que estiguin duent a terme qualsevol obra o reparació a les instal·lacions de la Comunitat.

Seran sempre ben rebuts els suggeriments, reclamacions i crítiques dels veïns, doncs d’elles ens servim per solucionar problemes en benefici de la Comunitat.

Per aconseguir aquest compromís amb la Comunitat, des de +Comunitat realitzem les següents gestions:

 • Visites rutinàries per supervisar el treball de proveïdors externs que estiguin duent a terme qualsevol obra o reparació a les instal·lacions de la Comunitat.
 • Vigilància de l’estat de conservació, manteniment i neteja dels espais comuns.
 • Control periòdic del bon desenvolupament dels serveis contractats i supervisió de les revisions tècniques que afecten a la Comunitat.
 • Sol·licitud de diversos pressupostos per a la realització d’obres o reparacions que fossin necessàries.
 • Control del pressupost de manteniment i de l’eficiència de les despeses.
 • Control de les despeses dels subministres, per a poder aconsellar a la Comunitat si són necessaris canvis en els contractes o en elements de la infraestructura energètica de l’edifici per a ser més eficients i propiciar l’estalvi.

CONTROL DE SINISTRES

+Comunitat atén tots els avisos referents a incidències que puguin arribar a través dels propietaris, o del personal de la Comunitat, gestionant i coordinant tots els recursos necessaris per a proporcionar la solució més idònia, econòmica i efectiva.
A +Comunitat, qualsevol tipus de sinistre, reclamació, queixa o suggeriment és processat mitjançant una moderna aplicació informàtica. Aquesta crea la incidència i assigna un número de referència permanent durant tot el procés fins que finalment queda restablerta. En conseqüència, no només podrem informar-li en qualsevol moment del procés de reparació d’aquesta incidència, sinó que qualsevol propietari pot consultar-ne l’estat a través de la nostra web.

El procediment de +Comunitat per a la resolució d’incidències és el següent:

 • Alta de la incidència.
 • Comunicació del sinistre i gestió amb l’assegurança, si s’escau.
 • Seguiment del sinistre, si procedeix.
 • Sol·licitud del millor pressupost, si és necessari.
 • Assignació de l’operari o empresa encarregada de la reparació.
 • Control i seguiment permanent del desenvolupament del treball fins la seva finalització.
 • Confirmació del grau de satisfacció del/s propietari/s.
 • Tancament i arxiu de l’expedient.

PERSONALITZACIÓ DE L'ASSEGURANÇA

Moltes Comunitats es troben amb problemes greus degut a la falta de personalització en les cobertures de l’assegurança. +Comunitat, no treballa exclusivament per cap empresa asseguradora, sinó que personalitza l’assegurança a les necessitats pròpies de cada una de les Comunitats de propietaris, repercutint directament amb un increment de la cobertura i conseqüentment, amb una disminució de les despeses. Per tant, +Comunitat serà responsable de:

 • Gestionar la sol·licitud de propostes per qualsevol tipus de pòlissa que la Comunitat necessiti.
 • Actuar en cas de sinistre.
 • Mantenir les relacions amb la companyia d’assegurances contractada.
 • Estudiar permanentment les diferents assegurances del mercat per si poden millorar l’actual assegurança contractada.

ÀREA CLIENT

Des de l’Àrea client de la web de +Comunitat, qualsevol dels propietaris vinculats a una Comunitat podrà accedir a tota la informació relativa a la seva Comunitat: estatuts, convocatòries de juntes, actes, pressupostos, etc., així com informar a +Comunitat de qualsevol incidència o consultar-ne l’estat en cada moment fins a la seva resolució.

A +Comunitat treballem per una gestió de transparència i proximitat amb el conjunt de propietaris perquè en tot moment puguin donar la seves opinions i siguin ateses.

Regulació

Les Comunitats de propietaris vénen regulades pel Codi Civil de Catalunya, pels propis estatuts de cadascuna de les Comunitats de propietaris i les seves normes de règim intern.

REGULACIÓ DE LES COMUNITATS A CATALUNYA

A Catalunya, la Propietat Horitzontal es regula pel Codi Civil de Catalunya i concretament, pel Llibre V, Títol V, Capítol III, que estableix el règim jurídic de la propietat horitzontal. Aquesta secció del Codi Civil de Catalunya ha sigut recentment modificada per l’aprovació de la Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè el Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

REGULACIÓ DE LES COMUNITATS A LA RESTA DE L'ESTAT

A part de la regulació a nivell autonòmic de les Comunitats de Propietaris, a nivell estatal les Comunitats de propietaris es regeixen per la Llei de Propietat Horitzontal 49/60, de 21 de juliol. Això implica que tot allò que la legislació catalana no contempli (l’esmentat Llibre V), serà d’aplicació la LPH.

Estatuts i normes de règim intern

Deixant de banda la regulació estatal i autonòmica, tota Comunitat pot dotar-se d’una normativa pròpia mitjançant Estatuts i normes de règim intern.

Estatuts

Una Comunitat no té l’obligació de tenir Estatuts però en el cas que n’hi hagin, han d’estar inscrits al Registre de la Propietat. La seva funció és la d’establir normes que regeixin la vida de la Comunitat i en aquest sentit, complementar el règim jurídic de la propietat horitzontal. Entre altres coses, els Estatuts poden regular els terminis de renovació dels òrgans de govern de la Comunitat, la prohibició de realitzar determinades activitats comercials o professionals a la Comunitat, com per exemple l’ús d’habitatges per ús turístic, etc.

Normes de règim intern

D’altra banda, les normes de règim intern són aquelles normes acordades per la Junta de propietaris per regular aspectes de la convivència entre veïns, com la utilització adequada dels serveis i espais comuns. Per exemple, aquesta normativa interna pot fer referència a la instal·lació d’antenes parabòliques, la obligació d’utilitzar els mateixos tendals, el color de les portes interiors, etc. Per tant, com es pot veure és una normativa que pot ser molt útil a l’establir paràmetres de convivència entre els comuners i evitar futurs problemes.